Használati szerződés

A szerzői jogi tárgyú szerződések alapvetően két csoportba sorolhatók: Az egyik csoportba azok a szerződések tartoznak, amelyek alapján a szerzőnek megbízást adnak a szerzői mű megalkotására, létrehozására. Ezek az ún. alkotói szerződések. Ezek a megbízó és a szerző között jönnek létre. Meghatározzák a megrendelt mű jellegét, a formai és a tartalmi feltételeket, a teljesítési körülményeket (teljesítés helye, időpontja, átadás feltételei), a díjazást, valamint a műre vonatkozó jogok engedményezési, átruházási feltételeit. Általában megállapítható, hogy az alkotói szerződések sajátos vállalkozói szerződések, amelyeknek a megrendelt műre vonatkozó szerzői jogokra vonatkozó szabályozást is tartalmaznia kell. Általában az is elmondható, hogy a megrendelés alapján készített szerzői műre vonatkozó vagyoni jellegű jogok korlátozás nélküli jogosultja a megrendelő, azzal a feltétellel, hogy a szerzőt a felhasználás után mindig díjazás illeti meg. A szerződések másik csoportjába a használati szerződések sorolhatók. Ezekben a szerző engedélyt ad a használónak a szerzői mű felhasználására. Az alkotói szerződésektől eltérő módon, ezekben a szerződésekben a szerzői mű általában önálló alkotási folyamatban jön létre. A használati szerződésekben rendelkeznek a használatba adásra kerülő műről, a használat módjáról és mértékéről (a használati jog tartalmáról), a használat területi és időbeni korlátairól, a használat harmadik fél részére történő engedélyezési lehetőségéről (alvállalkozásba adásáról), a használat díjazási feltételeiről. Általában elmondható, hogy a használati szerződések sajátos hasznosítási (licenc) szerződések. A szerzői művek széles köre és erősen eltérő jellege miatt mind az alkotói, mind a használati szerződéseknek az adott szerzői mű jellegének megfelelő, egyedi típusa alakult ki (könyvek, zeneművek, színpadi és televíziós alkotások, tervezés), amely a szerzői mű jellegének megfelelő terminológiát és szabályokat tartalmazza.

Kapcsolódó fogalmak: szerzői jogi szerződés | Alkotói szerződés | Használati szerződés

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu