Adatkezelési tájékoztató

a https://kjj.hu/ weblap adatkezeléséről

 

A Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. tiszteletben tartja a weboldal látogatói, megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót alkalmazó vállalkozás adatai:

Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

Székhely

1051 Budapest, Arany János utca 15. III. lph III./5.

KépviseliKiss János József
Telefonszám+36 1 302 4443
E-mail címkiss.janos.jozsef@kjj.hu
Weboldalhttps://kjj.hu/
Szabadalmi Ügyvivői Kamara regisztrációs szám0141
Adószám32079427-2-41

 

A kjj.hu weboldal, az üzemeltető mint adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási műveletei során az alábbi alapelvek betartásával és figyelembevételével jár el (adatvédelmi irányelveink):

 • jogszerű és tisztességes adatgyűjtés, adatkezelés és adatfeldolgozás az érintettek megfelelő, világos és egyértelmű tájékoztatása mellett (jogszerűség elve)
 • az adatokat csak az adatkezelés céljával összhangban kezeljük, illetőleg használjuk fel (célszerűség elve)
 • a szükségesnél több adatot nem gyűjtünk, kezelünk, illetőleg dolgozunk fel (adattakarékosság elve)
 • az adatok pontosságára, integritására törekszünk, azokat igyekszünk naprakészen tartani és rendszeresen felülvizsgálni (adatpontosság elve)
 • megfelelő technikai intézkedéseket teszünk a személyes adatok védelme érdekében, a technikai védelmet folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk (adatvédelem elve)
 • megelőzően világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadjuk (tájékoztatás elve)
 • adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megtesszük (adatvédelmi incidensek kezelése)

A kjj.hu weboldal, az üzemeltető az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait:

A https://kjj.hu/ naplózási tevékenysége

A kjj.hu weboldal, az üzemeltető mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy az üzemeltető minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. A kjj.hu weboldal, az üzemeltető az alábbiakat naplózza:

a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény)

A Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. nyilvántartási tevékenysége

A Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma:

A Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

a) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

b) az adatkezelés célját vagy céljait,

c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,

d) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,

e) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,

f) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,

g) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,

h) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,

i) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,

j) a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,

k) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

a) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;

b) az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;

c) az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;

d) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

 

A https://kjj.hu honlap cookie kezelése

 

A süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a jelentkezési lap kitöltésével összefüggő felhasználói adatokat is. A sütik letilthatók, de letiltás esetén van, hogy egyes weblapokat nem lehet elérni. A kjj.hu weboldal sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló, illetőleg a weblap működéséhez feltétlenül szükséges (session) sütik nem tilthatók le, a többi letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad. További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti )

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Süti típusaJogalapAdatkezelés céljaIdőtartamKezelt adatkör
Munkamenet sütikAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésA honlap megfelelő működésének biztosításaA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

SESSIONID

Google-AnalyticsUser hozzájárulásaInformációt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat2 év
24 óra
1 perc
_ga
_gid
_gat

Külső szolgáltatók adatkezelése és a külső szolgáltatók által elhelyezett sütik

Google Adwords konverziókövetés használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Google eszközeivel kapcsolatos hirdetési beállításokról szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu 

Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik

A külső szolgáltatók által elhelyezett sütik tekintetében a https://kjj.hu honlap sütik tekintetében készített tájékoztatója nyújt bővebb tájékoztatást.

 

Weblapon történő egyéb adatkezelések

AdatCélJogalap
IP cím
További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/IP-c%C3%ADm )
A kjj.hu honlap tűzfalvédelmeJogos érdek
telefonszámA felhasználó a beküldött telefonszáma alapján visszahívás t kér a Glósz és Társa Kft.-tőlHozzájárulás
név, cégnév, település, e-mail, telefonszám, elektronikus levél szöveges tartalmahttps://kjj.hu/ajanlatkeres oldalon történő ajánlatkérésSzerződés megkötéséhez szükséges
(szerződés megkötését megelőző lépések)
név, cégnév, település, e-mail, telefonszám, elektronikus levél szöveges tartalmaérdeklődés a szolgáltatásoknál, egyéb aloldalakonHozzájárulás
név, cégnév, település, e-mail, telefonszám, elektronikus levél szöveges tartalmahttps://kjj.hu/kapcsolat, kapcsolati űrlap kitöltéseHozzájárulás

 

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?Kinek az érdekében hivatkozunk erre?Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)A két érdek súlyozása
IP cím
További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/IP-c%C3%ADm
A kjj.hu weblapjának, továbbá a kjj.hu weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelmeAdatai titkosságaA Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Cookie (süti) adatokA kjj.hu weblapjának, továbbá a kjj.hu weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelmeAdatai titkosságaA Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

 

Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az érdekmérlegelés jogalapja alkalmazása során külön érdekmérlegelési tesztet készített. A jogos érdek mérlegelése teljes dokumentumait kérésére az Ön által kért módon (elektronikus úton, vagy nyomtatott formátumban) a rendelkezésére bocsátjuk.

Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • a weblap biztonságos üzemeltetetése céljából
 • a beküldött kérdések elektronikus levélben vagy telefonos úton történő megválaszolása céljából
 • az ügyfélszolgálat biztosítása céljából
 • a naplózási és nyilvántartási kötelezettség teljesítése céljából
 • szerződés megkötése, szerződéssel összefüggő kapcsolattartás és értesítés céljából

Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. adattovábbítása/partnerei

AdatCímzett(név szerint)Címzettek kategóriái és kategória okai
Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. weblapjának tartalmaiTárhelypark Kft.
Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Telefon: +36 (1) 700-41-40
E-mail: info@tarhelypark.hu
A Tárhelypark Kft. Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag Kiss János József  egyéni vállalkozó weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.
A weblapon található adattartalomOrsó Lajos egyéni vállalkozó
Székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 81/B. II. emelet 6. ajtó
weblap: https://egyedihonlapkeszites.hu/
e- mail:  info@egyedihonlapkeszites.hu
A Reelweb Kft. Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. webfejlesztőjeként a weblap létrehozását és üzemeltetését biztosító adatfeldolgozó partner.
Internetes adatokVodafone Magyarország Zrt. (internet szolgáltató)
Székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Cégjegyzékszám: 01 10 044159
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11895927-2-44
Adatvédelmi tisztviselő e-mail: DPO-HU@vodafone.com
A Vodafone Zrt. Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet szolgáltatás Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. részére történő biztosítása.
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.vodafone.hu/adatkezeles
Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma)Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ( telefon szolgáltató)
Rövidített elnevezés: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Cégjegyzékszám: 01-10-041928
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10773381-2-44
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Puskás Attila
E-mail: dpo@telekom.hu
A Magyar Telekom Rt. Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja a mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. részére történő biztosítása.
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem
Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználásHozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.
Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.-től adatokat bekérni.
Hozzájárulás
Jogszabályi kötelezettség
Jogos érdek

 

Adatok tárolásának időtartama

KezdeteVége

Képzés/szolgáltatás iránti érdeklődés

Az adatkezelés kezdete a termék iránti érdeklődés megtételekor.

Szerződéses szolgáltatás előkészítésével/megrendelésével kapcsolatos tartalom:
Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
Egyéb tartalom:
2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb vásárlásra irányul

 

 

Az Ön, az adatkezeléssel éríntettek jogai

Jogosult pontos és átlátható tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a kezelt személyes adatairól.

Joga van hozzáférni a tárolt személyes adataihoz, másolatot kérni róla, minden fontos információt megkapni(adatkezelés okát, adatkategóriát, stb.). Személyes adatai másolatát ingyenesen kötelesek az Ön rendelkezésére bocsájtani.

Joga van pontatlan személyes adatainak helyesbítéséhez, valamint hiányos személyes adatainak kiegészítését kérni.

Kérheti az adatkezelőtől, hogy törölje személyes adatait, ha jogellenesen kezeli vagy már nincs szükség a személyes adataira abból a célból, amiért gyűjtötték.

Ha hozzájárulását visszavonja, ami az adatkezelés jogalapját jelentette, az Ön személyes adatait törölni kell, kivéve, ha van más jogalap, ami alapján a személyes adatait kezelni kell.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen abban az esetbeen, ha nincs más elsőbbséget élvező jogalap az adatkezelésre.

Az adatkorlátozáshoz való jog biztosítja, hogy az Ön kérelmére, bizonyos esetekben az adatkezellő csak tárolja az Ön személyes adatait.

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profolakotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önt jelentős mértékben érintené.

Joga van ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelőtől - ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása,  vagy azokat szerződés keretében bocsátotta rendelkezésre és az adatkezelés automatizált - megszerezze, azokat használja, vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat

Elektronikus levél útján a következő e-mail címre:

kiss.janos.jozsef@kjj.hu

Papír alapú levél útján és személyesen a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. székhelyére:

          1051 Budapest, Arany János utca 15. 3. em. 5.

Telefonos megkeresés útján a következő telefonszámon:

+36 1 302 4443

 

Az adatkezelés kapcsán Önt a következő pontokban részletezett jogok illetik meg.

A) Eljárási szabályok

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, adatkezelés korlátozása, törlése

A Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

B) Érintetti jogok

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. által kezelt, illetve a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. vagy a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 30 (harminc) napon belül teljesíti.

Ön tájékoztatást kérhet:

a) arról, hogy a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. milyen céllal kezeli az adatait
b) az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,
c) arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat,
d) arról, hogy az érintett személyes adatokat Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. harmadik országba továbbítják-e,
e) azon címzettek vagy címzett kategóriáit, akikkel az érintett személyes adatait a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. közölte vagy közölni fogja
f) az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
g)  arról, hogy joga van kérelmezni a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adat(ok) kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
h) az adatvédelmi Felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
i) az adat(ok) forrására vonatkozó minden elérhető információról, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük;
j) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. saját intézkedése folytán a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. a hiányos/hibás adatokat indokolatlan késedelem nélkül pontosítja.

Törlés („elfeledtetés”)

Ön kezdeményezheti a személyes adatai törlését akkor, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az Érintett a hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatokat jogszabály, vagy a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.-re alkalmazandó Európai Uniós kötelező jogi aktus alapján az előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli.

Szinén törli a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Abban az esetben, amennyiben korábban az érintett személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára került sor, és Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. köteles a személyes adatot törölni, úgy a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. minden olyan észszerű lépést megtesz (bele értve a technikai intézkedések alkalmazását) amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok törlésének kötelezettségéről tájékoztassa azokat az adatkezelőket, akik a személyes adatait a nyilvánosságra hozatal miatt ismerték meg. Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. köteles a többi adatkezelőt értesíteni arról, hogy a nyilvánosságra hozott személyes adataira mutató linkek vagy a nyilvánosságra hozott személyes adatok másolatának (beleértve a digitalizált vagy nyomtatott formátumú másodpéldányokat) törlését kérelmezte.

Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. adattörlés esetén haladéktalanul tájékoztatja az adattörlés tényéről és szükségességéről azokat, akikkel az adatokat közölte, kivéve, ha ez a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. számára lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Amennyiben valamely okból Ön olyan adatot küldött meg Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. részére, mely Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.-nek az adatkezelési cél eléréséhet nem szükséges („többlet adat”), úgy azt az adatot, melyet a célszerűség alapelvével össze nem egyeztethető, Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. visszajuttatja az Ön részére (amennyiben azt az adat formátuma megengedi, például eredeti, papír alapú irat). Amennyiben az adat formátuma (például elektronikus levélben eljuttatott adat) az adat visszajuttatását nem teszi lehetővé, úgy azt Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. törli, illetőleg azt megsemmisíti. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik azokra a postai és elektronikus alapú adatokra, melyek tévedés („rossz címzés” vagy „hibás kézbesítés”) folytán kerültek Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.-hez.

Az adattörlésre vonatkozó igényét a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. megtagadja (nem köteles) akkor, ha az adatkezelés az alábbiak szerint egyébként szükséges:

a) akkor, ha valamely jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. számára kötelezővé teszi az adatkezelést, így az a kötelezettség teljesítéséhez szükséges
b) az tudományos, történelmi kutatási, statisztikai, vagy közérdekű archiválás céljából szükséges, azzal, hogy az e célokból történő adatkezelést valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné a törlés
c)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozása

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen az alábbi esetekben:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. ellenőrizni tudja az adatok pontosságát; vagy
b) az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
c) Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az nem jár aránytalan erőfeszítéssel, úgy a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az adatkezelés korlátozásáról mindazokat értesíti, akikkel a korlátozással érintett adat(ok) közölve lettek.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az adatokat csak tárolja, adatkezelésre csak az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • az Érintett hozzájárulása
 • jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme,
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
 • az Európai Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdeke.

A mennyiben a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az adatkezelés korlátozását fel kívánja oldani, arról az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt tájékoztatja.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés alapja a hozzájárulás) korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében - Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Önt megilleti a tiltakozás joga azokban az esetekben, amikor az adatkezelés a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. saját, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Tiltakozás esetén a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. csak akkor kezelheti tovább a tiltakozással érintett adatot, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett tiltakozásban hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhet, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik, úgy a személyes adat e célból a továbbiakban nem kezelhető.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél részére történő átadását kérje az alábbi esetekben:

a) amennyiben az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
b) amennyiben az adat Önnek a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.-vel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adat egyébként a szerződést megelőző, és az Ön kérésére történt lépések eléhez szükséges.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során - amennyiben a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel - az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

A Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. az adathordozhatósággal érintett adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsátja az Ön rendelkezésére.

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Adatbiztonság

Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., adatkezelő minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. a Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

https://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

https://edpb.europa.eu

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

https://nmhh.hu/

 

Budapest, 2022.11.30.

 

1. számú melléklet
Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak leírása

 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Szabályzatban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

3. „az adatkezelés korlátozása” vagy „zárolás”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

13. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik

14. hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja

15. hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas

16. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról

 

2. számú melléklet
A főbb irányadó jogszabályok az állásra jelentkezéshez szükséges adatok adatkezelése során

 

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről
 • Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu